Мамандықтар мен біліктіліктер (Жаңа)
01140100- Бастауыш білім беру педагогикасы мен әдістемесі

4S01140101- Бастауыш білім беру мұғалімі

4S01140102- Шетел тілінен бастауыш білім беру мұғалімі

01140500 –   Дене тәрбиесі және спорт

4S01140501-  Дене тәрбиесі мұғалімі

01140600- Негізгі орта білім берудегі тіл мен әдебиетті оқытудың педагогикасы мен әдістемесі

4S01140602- Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімі

01120100- Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту

4S01120102- Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының тәрбиешісі

04210100- Құқықтану

4S04210101- Заңгер

04110100- Есеп және аудит

4S04110102- Бухгалтер-экономист

07240900- Мұнай және газ кен орындарын пайдалану

4S07240902- Техник-технолог

07161300- Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану*

4S07161304- Техник-механик

06130100- Бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)*

4S06130105- Ақпараттық жүйелер технигі

06130100- Бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)*

4S06130103- Бағдарламалық қамтамасыздандыруды құрастырушысы

07130100- Электр жабдықтары (түрлері және салалары бойынша)

4S07130103- Техник-электрик

07151100- Машиналар мен жабдықтарды пайдалану (өнеркәсіп салалары бойынша)*

4S07151102- Техник-механик

07320100- Ғимараттар мен құрылыстарды салу және пайдалану*

4S07320106- Техник-құрылысшы

3W07320104- Кең бейінді құрылыс жұмыстарының шебері

07161500- Кеме жасау және техникалық қызмет көрсету кеме машиналары мен механизмдер

4S07161506- Техник-құрылысшы

07110100-  Химиялық технология және өндіріс (түрлері бойынша)

4S07110202- Техник-технолог

07160200-  Теңіз техникасын электрорадиолық монтаждау

4S07160204- Электр механигі (кемедегі)

10410500-  Cу көлігін пайдалану (бейін бойынша)

4S10410508- Техник-кеме жүргізуші

4S10410506- Механик (кемедегі)

07140100-Технологиялық процесстерді автоматтандыру және басқару (бейін бойынша)

4S07140102- Техник-электромеханик

10130300- Тамақтандыруды ұйымдастыру*

4S10130303-Технолог

07150300-  Токарлық іс (түрлері бойынша)*

3W07150301-Токарь

07150500-Дәнекерлеу ісі (түрлері бойынша)*

3W07150501- Электргазымен дәнекерлеуші

10150100- Туризм

3W10150103-Туристiк агент

0508000 – Тамақтандыруды ұйымдастыру

0508063 – Технолог-менеджер

 

 

2021-2022 оқу жылына арналған
“Есенов колледжі” ЖШС
Күндізгі оқу бөлімінің мемлекеттік тапсырыс бойынша қабылдау жоспары
Код Мамандық Біліктілігі Орын саны ЖБ орта буын ЖМ ЖБ ЖМ РБ (Еңбек) Оныңішіндеқазақ / орыстіліндегі саны 9 сыныпбазасында 11 сыныпбазасында
1 07320100 Ғимараттар мен құрылыстарды салу жәнепайдалану* 4S07320106 50 50 каз. 50
2 07140100 Технологиялықпроцесстердіавтоматтандыружәнебасқару (бейінбойынша) 4S07140102 25 25 каз. 25
3 07110100 Химиялық технология жәнеөндіріс (түрлерібойынша) 4S07110202 25 25 каз. 25
4 07161500  Кемежасаужәнетехникалыққызметкөрсетукемемашиналары мен механизмдер 4S07161506 25 25 рус. 25
5 07161300 Автомобиль көлігінетехникалыққызметкөрсету, жөндеужәнепайдалану* 4S07161304 25 25 каз. 25
6 10410500 Cукөлігінпайдалану (бейінбойынша) 4S10410508 25 25 каз. 25
7 06130100  Бағдарламалыққамтамасызету (түрлерібойынша)* 4S06130103 50 50 каз. 25 25
8 06130100  Бағдарламалыққамтамасызету (түрлерібойынша)* 4S06130105 25 25 каз. 25
9 07150300  Токарлықіс (түрлерібойынша)* 3W07150301 50 50 каз 25 25
10 07150500 Дәнекерлеуісі (түрлерібойынша)* 3W07150501 50 50 каз 25 25
11 07320100 Ғимараттар мен құрылыстарды салу жәнепайдалану* 3W07320104 50 50 каз 25 25
        400 250 150 0 0 300 100